เมืองไทยในใจคุณ

เมืองไทยในใจคุณ

ที่มา และเหตุผล

สถานการณ์ของประเทศในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของชาวต่างชาติ ทั้งในแง่การท่องเที่ยว การลงทุน และการค้า ทำให้ประเทศของเราสูญเสียโอกาสในหลาย ๆ ด้าน ทั้งทางตรงและทางอ้อม ต่อภาคประชาชน ภาคเอกชน และทุกภาคส่วนของประเทศ

ในการนี้ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี จึงได้เร่งรัดจัดตั้งคณะกรรมการระดับชาติ เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของประเทศขึ้น โดยมีนายไตรรงค์ สุวรรณคีรี รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน

กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ตระหนักดีถึงความจำเป็นเร่งด่วนนี้ จึงได้มีการร่วมหารือกับหลายฝ่ายและกำหนดยุทธศาสตร์ในการฟื้นฟูภาพลักษณ์ของประเทศอย่างบูรณาการ โดยดำเนินโครงการ"เมืองไทยในใจคุณ" เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนในทุกภาคส่วนของสังคม มีส่วนร่วมในการแสดงความเห็นอย่างเปิดเผย และกว้างขวางให้มากที่สุด เพื่อเป็นการร่วมกันค้นหาสิ่งดี ๆ ของไทย ไปสู่การรับรู้ของชาวต่างชาติเพื่อให้
ประเทศไทย กลับสู่สถานะของความเป็นประเทศที่ได้รับความเชื่อมั่น และยอมรับนับถือยิ่งขึ้นไปในประชาคมโลก

ขั้นตอนการดำเนินการ

ภายใต้โครงการ "เมืองไทยในใจคุณ" กระทรวงการต่างประเทศจะประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนในสังคม
มีส่วนร่วมในกระบวนการฟื้นฟูและประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของประเทศภายใต้แคมเปญ "เมืองไทยในใจคุณ" โดยจะดำเนินกิจกรรม ดังนี้

 (1) ประเมินความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 2,000 ราย ในกรุงเทพฯ และในต่างจังหวัด เพื่อหาแนวทางประชาสัมพันธ์ประเทศไทยในมิติต่าง ๆ และจัดพิมพ์ลงในไปรษณียบัตรและบัตรแสดงความคิดเห็นของโครงการให้ประชาชนจัดลำดับความสำคัญโดยการให้คะแนน

 (2) จัดพิธีเปิดตัวโครงการฯ ที่กระทรวงการต่างประเทศ โดยเชิญท่านนายกรัฐมนตรีมาเป็นประธานในพิธี และให้ประชาชนจากหลากหลายสาขาอาชีพ จำนวน 500 ราย
มายืนรวมตัวกัน เพื่อสร้างรูปสัญลักษณ์แผนที่ประเทศไทย

 (3) เชิญชวนให้ประชาชนให้คะแนน ผ่านไปรษณียบัตรและบัตรแสดงความคิดเห็นของโครงการ เอสเอ็มเอส และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ

 (4) ประชาสัมพันธ์โครงการผ่านภาพยนต์โฆษณาทางโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ เคเบิ้ลท้องถิ่น สปอตวิทยุ ฯลฯ ตลอดจนจัดทำอุปกรณ์สำหรับประชาสัมพันธ์ เช่น สติกเกอร์ติดรถยนต์ เสื้อยืด แบนเนอร์ บิลบอร์ด เข็มกลัด
รถแห่ ฯลฯ เพื่อให้เข้าถึงประชาชนทุกภาคส่วนให้ได้มากที่สุด

 (5) จัดโรดโชว์ตามเมืองหลักในต่างจังหวัด

 (6) ประมวลข้อมูลและจัดทำ key message

 (7) จัดทำแผนยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ประชาสัมพันธ์
ภาพลักษณ์ไทยตามภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก

ประโยชน์ที่ได้รับ

 (1) การมีข้อความ (message) ที่จะใช้สื่อออกไปในการประชาสัมพันธ์และ branding ประเทศไทย โดยพูดเป็นเสียงเดียวกัน มีเอกภาพ ไม่เกิดความซ้ำซ้อน เป็นไปในกรอบและทิศทางเดียวกัน และนำไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยได้ในโอกาสที่เหมาะสมอื่น ๆ ได้

 (2) การเผยแพร่ข้อความที่ได้รับไปสู่สาธารณชนในต่างประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศเป้าหมายให้ได้รับรู้ มีทัศนคติและความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศไทยมากขึ้น และสามารถส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทย ได้อย่างยั่งยืน

 (3) ภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยส่งผลให้ความเชื่อมั่นของไทยในด้านอื่น ๆ ในสายตาชาวต่างชาติดีขึ้นด้วย เช่น ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว

 (4) การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ในการฟื้นฟูและประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของประเทศในภาพรวม
และรายภูมิภาค/กลุ่มประเทศ

ช่องทางการโหวตภาพลักษณ์ เมืองไทยในใจคุณ

1.โหวตทาง ไปรษณียบัตรและบัตรแสดงความคิดเห็น ของโครงการ "เมืองไทยในใจคุณ"
รับไปรษณียบัตรของโครงการ ได้ที่
* ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ทุกสาขา
* ที่ทำการไปรษณีย์ สาขาที่ร่วมโครงการ

รับบัตรแสดงความคิดเห็นของโครงการ ได้ที่
* ร้านเอ็มเค เรสโตรองต์ ทุกสาขา
* ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขา
* สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวทั่วประเทศ

2.โหวตทาง www.thailandbranding.org

3.โหวตทาง facebook โดย search คำว่า
" เมืองไทยในใจคุณ "


4.โหวตทาง SMS โดยพิมพ์ TH แล้วตามด้วยหมายเลขข้อความ ที่ตรงใจคุณที่สุดเพียง 1 ข้อ เช่น

เลือกข้อ 1 คนไทยทัศนคติดี มีพร้อมด้วยศักยภาพ เปิดรับ ปรับตัว ยืดหยุ่น พิมพ์ TH1

หรือ เลือกข้อ 2 คุณค่าภูมิปัญญาไทย ก้าวไกลสู่ตลาดโลก พิมพ์ TH2

หรือ เลือกข้อ 3 ที่ที่แหล่งธุรกิจบรรจบกับแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และธรรมชาติล้ำค่า พิมพ์ TH3

หรือ เลือกข้อ 4 ศูนย์กลางการลงทุนเชิงธุรกิจ พร้อมจิตใจบริการที่เป็นเลิศ พิมพ์ TH4

แล้วส่งมาที่หมายเลข 4886999 (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท)

ช่วงเวลาสำหรับการโหวต
ระหว่าง 3 – 24 ก.ย. 2553 นี้
สอบถาม โทร. 02-645-1010


กระทรวงการต่างประเทศ