เมืองไทยในใจคุณ

ที่มาของ Experience Thailand

ตามที่กระทรวงการต่างประเทศ ได้ดำเนินโครงการ "เมืองไทยในใจคุณ" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนในทุกภาคล่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการแสดงความเห็น เกี่ยวกับภาพลักษณ์ประเทศไทยอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมาและกว้างขวางให้มากที่สุด เพื่อเป็นการร่วมกันด้นหาลิ่งดีๆ ของไทย ไปลู่การรับรู้ของขาวต่างชาติเพื่อให้ประเทศไทยก้าวลู่สถานะของความเป็นประเทศที่ได้รับความเชื่อมั่น และยอมรับนับถือยิ่งขึ้นไปในประชาคมโลกนั้น กระทรวงการต่างประเทศได้ดำเนินโครงการเมืองไทยในใจคุณ โดยมีการประเมินความคิดเห็น จากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 2,000 ราย ในกรุงเทพฯ และในต่างจังหวัดเพื่อหาแนวทางประชาสัมพันธ์ ประเทศไทยในมิติต่างๆ และนำมาประมวลผล ได้เป็นหัวข้อหลักที่เป็นที่สนใจ 4 หัวข้อและจัดพิมพ์ลงในไปรษณียบัตร บัตรแลดงความคิดเห็นของโครงการ และผ่านทางสื่อเวบไซต์ให้ประชาชนจัดลำดับข้อความที่ตรงใจที่สุดที่อยากให้เป็นภาพลักษณ์ของประเทศที่จะนำไปลื่อลารกับประชาคมใลกต่อไปโดย 4 หัวข้อ มีดังนี้

  1. 1. คนไทยทัศนคติดี มีพร้อมด้วยศักยภาพ เปิดรับ ปรับตัว ยืดหยุ่น
  2. 2. คุณค่าภูมิปัญญาไทย ก้าวไกลสู่ตลาดโลก
  3. 3. ที่ที่แหล่งธุรกิจบรรจบกับแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติล้ำค่า
  4. 4. ศูนย์กลางการลงทุนทางธุรกิจ พร้อมจิตใจบริการที่เป็นเลิศโครงการ เมืองไทยในใจคุณ

ได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดี โดยประชาชนทุกภาคส่วนทั่วประเทศได้แสดงความคิดเห็นกลับมามากกว่า 400,000 รายและหลังจากที่ได้ทำการ ประเมินคะแนนความคิดเห็นจากประชาชนแล้วนั้น ผลความคิดเห็นจากประชามติให้ผลลัพธ์ที่ใกล้เคียงกันมากในแต่ละหัวข้อ จึงทำให้สรุปได้ว่า คนไทยมีความเห็นใกล้เคียงกันว่า แต่ละหัวข้อมีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน ดังนั้นหัวข้อที่จะใช้ลื่อสารภาพลักษณ์ประเทศไทยจะเป็นการผสมผสานประเด็นต่างๆ เข้าไว้ด้วยกันภายใต้สโลแกน

EXPERIENCE THAILAND. Creativity. Diversity. Opportunity.


Experience Thailand

เป็นแนวทางลโลแกนที่สามารถสะท้อนภาพลักษณ์ของประเทศไทยจากการกลั่นกรองผลคะแนน จากความคิดเห็นของประชาชนชาวไทยกว่า 400,000 ราย ซึ่งสะท้อนสิ่งที่อยู่ในใจที่คนไทยล่วนใหญ่อยากให้เป็น คือ ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีศักยภาพในด้านต่างๆ มิใช่เพียงด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว เนื่องจากประเทศไทย มีความพร้อมหลายๆ ด้านที่ลามารถนำขึ้นมาเป็นจุดสนใจที่จะสร้างเอกลักษณ์และพัฒนาศักยภาพ ผ่านมิติด้านต่างๆ อาทิ ความเป็นคนไทย ทรัพยากรทางธรรมชาติ ประเพณีวัฒนธรรม การค้าขาย และ ภูมิปัญญาไทย ซึ่งประเด็นเหล่านี้คนไทยมีความเห็นว่าเป็นิ่งที่มีความลำคัญเท่าเทียมกันที่ลามารถดึงดูดชาวต่างชาติได้ในเชิงกว้างและเชิงลึก ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะค้นหาคำหนึ่งคำมาบรรยายความเป็นไทยได้อย่างลึกซึ้งและครอบคลุมการที่จะให้คนๆ หนึ่งได้เข้าใจความเป็นไทยอย่างแท้จริง คนๆ นั้นจะต้องมาล้มผัล และมีประลบการณ์ตรงต้วยตัวเอง

Creativity. Diversity. Opportunity.

คือคำขยายความของสโลแกนเพื่อให้เห็นมิติต่างๆ ของความเป็นไทย ความเป็นประเทศไทยได้ชัดเจนมากขึ้น

Creativity

แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการสร้างลรรสิ่งต่างๆ ซึ่งละท้อนจากความเห็นของคนไทยในเรื่องภูมิปัญญาไทยในการคิดสร้างสรรสิ่งประดิษฐ์หรือนำเอาลิ่งรอบตัวมาประยุกต์ให้เกิดการใช้งานซึ่งเป็น ความโดดเด่นด้านหนึ่งของคนไทย

Diversity

เป็นตัวแทนของความเห็นเกี่ยวกับคนไทยและประเทศไทยที่มีความหลากหลาย เป็นลังคมที่เปิดรับและพร้อมปรับตัวให้เข้ากับความเปลี่ยนแปลง และยังลื่อสารในแนวความคิดที่เมืองไทยเป็นที่ ๆลามารถรวมเอาการดำเนินชีวิตด้านต่างๆ ทั้งธุรกิจและท่องเที่ยวไว้ได้อย่างลงตัว

Opportunity

คือการแสดงออกถึงศักยภาพด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุน และสื่อสารในแง่ศูนย์กลางธุรกิจที่พร้อมเปิดโอกาลในด้านการค้า และการลงทุน

แนวทางการพัฒนาการออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) เพื่อใช้ในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ประเทศ

แนวทางการพัฒนาโลโก้ Experlence Thalland เป็นการผนวกเอากราฟฟิคที่สื่อถึงความเป็นไทยผสมผสานกับสัญลักษณ์ที่แสดงถึงการกั้าวไปข้างหน้า คือยอดโบสถ์ที่มีหลังคาสูงพุ่งขึ้นด้านบน และภายใต้ยอดโบสถ์มืดอกพิกุลซึ่งเป็นลายไทยที่โดดเด่น และมีเอกลักษณ์ลี่ดอกที่แสดงให้เห็นถึงความคิดเห็นสี่ประเด็นที่คนไทยร่วมกันแลดงความเห็น กล่าวคือความโดดเด่นด้านภูมิปัญญาไทย คนไทยมีทัศนคติดี การท่องเที่ยว และศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ สีเหลืองทองแสดงถึงความรุ่งเรือง เรืองรอง และความหวัง ความคิดเชิงบวก สีเหลืองจัดเป็นลีโทนร้อนให้ความรู้สึกติ่นตัวกระตือรือรันเหมาะสำหรับการกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และการพัฒนาไปข้างหน้า